Winkelwagen

0 Items €0,00

U bent hier

Algemene voorwaarden

Dino     

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van zeven werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991.

 

Wenst de koper gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 7 dagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Indien wij moeten instaan voor het transport, zullen de kosten voor het transport afgetrokken worden van het terug te betalen bedrag. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen. Indien de goederen via PayPal werden betaald zullen de kosten die Paypal heeft aangerekend van het terug te betalen bedrag afgetrokken worden.

 

De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijnen kan de koper het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kost.

 

Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

 

Op de aangekochte goederen geldt de commerciële garantie van de fabrikant. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van levering. De commerciële garantie kan in geen enkel geval de wettelijke garantie beperken of annuleren.

 

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Huppeldepup bvba (de vennootschap waar Dino-cars.be een onderdeel van is) zo lang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.

 

Bij niet betaling op de vervaldag is er zonder in gebrekenstelling een interest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder in gebrekenstelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 75 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. De koper is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke - waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 euro.

 

Partijen verklaren uitdrukkelijk het Belgisch recht van toepassing op de overeenkomst en verklaren dat enkel de rechtbanken te Hasselt bevoegd zijn ingeval van geschil naar aanleiding van huidige overeenkomst.